/ 4 نظر / 21 بازدید
راحله

خیلی قدیمی پود.[شکست][اوه]

سایه

من یکیشونا میشناسم اون که اون ته وایستاده و انگشتشا نشون میده بروس لی.خودشه شک ندارم [نیشخند][نیشخند][خنده]

راحله

من با نظر سایه موافقم منم شک ندارم[قهقهه]

راحله

گفت تاابد تنهات نمیذارم… ابدش چه زود عفو خورد ! خدایا! کدامین پل! در کجای دنیا شکسته که هیچکس به مقصد خود نمیرسد!