مگسی را کشتم!!!!!!!!!!!

مگسی را کشتم

 
نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است

 
و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

 
طفل معصوم به دور سر من می چرخید

 
به خیالش قندم

 
یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

 
ای دو صد نور به قبرش بارد

 
مگس خوبی بود

 
من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

 
مگسی را کشتم
/ 1 نظر / 33 بازدید
سیندی

خیلی باحالی خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]